Cliëntenraden

Cliëntenraden Espria

Bij alle bedrijfsonderdelen van Espria staat de cliënt centraal. De cliëntenraden van Evean, Zorggroep Meander, Icare, De Trans en GGZ Drenthe behartigen de belangen van de cliënten van Espria. Zij streven ernaar dat iedere cliënt van Espria de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Uitgangspunten hierbij zijn dat:

1. de cliënt zo lang mogelijk de regie over zijn of haar leven houdt
2. de cliënt in zijn of haar kracht gezet wordt

Structuur cliëntmedezeggenschap
Alle verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg van Espria hebben een eigen cliëntenraad. De medezeggenschap voor cliënten is binnen Espria getrapt geregeld, uitgaande van het principe medezeggenschap volgt zeggenschap. Dit houdt in dat er vanuit de lokale cliëntenraden vertegenwoordigers zitten in de regionale raden (op bedrijfsniveau) en er vanuit de regionale cliëntenraden vertegenwoordigers zitting hebben in de Centrale Cliëntenraad Espria. Uitgangspunt hierbij is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Centrale Cliëntenraad Espria (CCR)
De CCR bestaat uit twee vertegenwoordigers van de regionale cliëntenraden van Evean, Zorggroep Meander, Icare, GGZ Drenthe en De Trans en heeft een onafhankelijke voorzitter. De CCR overlegt en denkt mee met de Raad van Bestuur van Espria en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over strategisch beleid dat meer dan één bedrijfsonderdeel van Espria betreft.

Gespreksonderwerpen zijn:

  • Jaardocumenten/begroting
  • Kwaliteit van zorg
  • Klachtenregeling
  • Strategisch beleid
  • Gevolgen verzuim

De leden komen regelmatig, minimaal 10x per jaar, bijeen voor overleg.

Contactadres: ccr@espria.nl

Lokale en regionale raden
Meer informatie hierover vindt u op de website van het betreffende bedrijfsonderdeel:
Cliëntenraden Evean
Cliëntenraad GGZ Drenthe
Cliëntenraden Icare
Cliëntenraden Zorggroep Meander
Cliëntenraden De Trans