Cliëntenraden

Cliëntenraden Espria

Espria en haar zorgorganisaties richten zich in het bijzonder op kwetsbare mensen. Mensen voor wie het dagelijks leven niet vanzelfsprekend vloeiend verloopt. Het doel is om ook hen zo lang mogelijk zelfstandig en in een zelfgekozen omgeving te laten functioneren. Hierbij is het welbevinden van cliënten het uitgangspunt. Deze positieve impact voor cliënten en hun families willen we op een duurzame manier bereiken. De cliëntenraden van Evean, Zorggroep Meander, Icare, De Trans en GGZ Drenthe behartigen de belangen van de cliënten van de zorgorganisaties van Espria. Zij streven ernaar dat iedere cliënt van Espria de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

Structuur cliëntmedezeggenschap
De medezeggenschap voor cliënten is binnen Espria getrapt geregeld, uitgaande van het principe medezeggenschap volgt zeggenschap. Dit houdt in dat er vanuit de lokale cliëntenraden vertegenwoordigers zitten in de regionale raden (op zorgorganisatie niveau) en er vanuit de regionale cliëntenraden vertegenwoordigers zitting hebben in de Centrale Cliëntenraad Espria. Uitgangspunt hierbij is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Centrale Cliëntenraad Espria (CCR)
De CCR bestaat uit twee vertegenwoordigers van de regionale cliëntenraden van Evean, Zorggroep Meander, Icare, GGZ Drenthe en De Trans en heeft een onafhankelijke voorzitter. De CCR overlegt en denkt mee met de Raad van Bestuur van Espria en adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over strategisch beleid dat meer dan één bedrijfsonderdeel van Espria betreft.

Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld:

  • Jaardocumenten/begroting
  • Kwaliteit van zorg
  • Klachtenregeling
  • Strategisch beleid
  • Gevolgen verzuim

De leden komen regelmatig en minimaal 10x per jaar bijeen voor overleg.

Contactadres: ccr@espria.nl

Lokale en regionale raden
Meer informatie hierover vindt u op de website van de betreffende zorgorganisatie:
Cliëntenraden Evean
Cliëntenraad GGZ Drenthe
Cliëntenraden Icare
Cliëntenraden Zorggroep Meander
Cliëntenraden De Trans