ANBI

Introductie
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% van haar activiteiten inzet voor het algemeen nut. Onder Espria valt een aantal stichtingen met een ANBI-status. Op deze pagina vindt u relevante informatie met betrekking tot de ANBI-stichtingen van Espria. 

Concern Espria
Stichting Espria is een concern met meerdere dochterorganisaties en enkele ondersteunende bedrijfsonderdelen. Onder Espria vallen negen dochterorganisaties. De verschillende groepsmaatschappijen van Espria zijn actief in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) en  Jeugdgezondheidszorg (JGZ). 

Stichtingen met ANBI statussen
Binnen het concern Espria hebben de volgende stichtingen een ANBI-status:

Stichting Evean Zorg

KVK:41232302    RSIN:810242692

Stichting Icare

KVK:41020244    RSIN:805305798

Stichting GGZ Drenthe  

KVK:41186586    RSIN:004725967

Stichting de Trans        

KVK:04084443    RSIN:001970380

Stichting Zorgroep Meander  

KVK:02086881    RSIN:813839026

 

 

 

 

 

 

Op de websites van de afzonderlijke groepsmaatschappijen vindt u bij ‘ANBI’ de volgende gegevens:
-    Statutaire doelstelling en visie
-    De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
-    Organisatiestructuur van de stichting
-    Post- of bezoekadres
-    Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)

Bestuurssamenstelling ANBI-stichtingen
De Raad van Bestuur is belast met het besturen van stichting Espria, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het (meerjaren)beleid, de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling en het bereiken van de maatschappelijke doelstellingen. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. 

De Raad van Bestuur van Espria bestaat uit:
-    Ria Stegehuis (voorzitter)
-    Arthur Notermans

Stichting Espria is bestuurder van de volgende stichtingen:
-    Stichting Icare
-    Stichting De Trans
-    Stichting Evean
-    Stichting Evean Zorg
-    Stichting GGZ Drenthe
-    Stichting Zorggroep Meander

Beloningsbeleid
Voor het beloningsbeleid van de zorgorganisaties binnen Espria verwijzen we naar de van toepassing zijnde CAO's. Voor informatie over de bezoldiging van onze bestuurders en directeuren verwijzen we naar de geconsolideerde jaarrekening van Espria

Verslag van Activiteiten
Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen we naar het jaarverslag van Espria.

Financiële Verantwoording
Voor de financiële verantwoording van de ANBI-stichtingen verwijzen we naar de geconsolideerde jaarrekening van Espria.