Bestuur en toezicht

Raad van Bestuur Espria

Goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording
 

Raad van Bestuur

 • Ria Stegehuis (voorzitter) 
 • Arthur Notermans
 • Grietje van Buiten
Foto: Arthur (links), Ria (midden), Grietje (rechts)

Raad van Commissarissen

 • André Rouvoet (voorzitter)
 • Bart Berden
 • Marc van den Berg
 • Jo van Engelen
 • Jan Kremer
 • Heleen Post
 • Jet de Ranitz
 • Henk Snapper

De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden commissies ingesteld. Enerzijds om de bespreking van onderwerpen in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen voor te bereiden, anderzijds om bepaalde zaken na goedkeuring van de Raad zelfstandig af te handelen. De Raad kent drie commissies, te weten de commissie kwaliteit, de auditcommissie en de benoemings- en remuneratiecommissie.

Governancestructuur

Espria baseert zich bij de inrichting en besturing van het concern op de uitgangspunten van de Governancecode Zorg. De uitgangspunten van de code zijn op onderstaande onderdelen in de governancestructuur van Espria verwerkt:

 • Invloed en betrokkenheid van cliënten, medewerkers en externe belanghebbenden
 • Verantwoording aan belanghebbenden
 • De wijze waarop de organisatie wordt bestuurd
 • De wijze waarop toezicht wordt gehouden op het bestuur
 • Waarborgen voor onafhankelijkheid en het tegengaan van belangenverstrengeling bij bestuur en toezicht
 • Honorering van bestuurders en toezichthouders

De statuten van Espria en de reglementen van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn hierop gebaseerd.

Documenten