Samen beslissen over medicatie

We streven naar gedeelde besluitvorming bij medicatiegebruik voor psychische en gedragsproblemen door mensen met een verstandelijke beperking. In de eerstelijns gezondheidszorg zijn we hiervoor een onderzoeksproject gestart.

Samen beslissen over medicatie

Bij mensen met een verstandelijke beperking komen lichamelijke, psychische en gedragsproblemen vaker voor dan bij de gemiddelde bevolking en zij gebruiken ook meer en vaker medicatie. Voor gedragsproblemen worden er vaak langdurig buiten de geregistreerde indicatie (off-label) psychofarmaca voorgeschreven en gunstige effecten zijn hierbij onvoldoende bewezen. Psychofarmacagebruik gaat echter vaak gepaard met schadelijke bijwerkingen, waardoor de kwaliteit van leven negatief beïnvloed wordt. Om tot passend psychofarmacagebruik te komen in deze doelgroep is het van belang dat voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen worden.

Doel van het project

Er zijn verschillende partijen betrokken bij patiënten met een verstandelijke beperking in de eerstelijnsgezondheidszorg en in de ambulante zorg van zorgaanbieders, zoals huisartsen en apothekers, teamleiders en begeleiders, en natuurlijk de cliënten en hun vertegenwoordigers zelf. Uit onderzoek is gebleken dat er op verschillende niveaus bij alle partijen een tekort aan kennis is over medicatiegebruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Ook is bekend dat het proces van gedeelde besluitvorming specifiek bij psychofarmacagebruik zou kunnen verbeteren door alle partijen hierbij te betrekken.

Door middel van dit project willen we kennis overdragen aan alle partijen. In het project vindt een systematische beoordeling van ambulante cliënten met psychofarmacagebruik plaats door de eigen huisarts, POH en apotheker met ondersteuning van de arts verstandelijk gehandicapten. De begeleiders volgen een e-learning en de cliënten krijgen makkelijk-te-lezen bijsluiters over hun psychofarmacagebruik. Zo kunnen alle partijen, geïnformeerd, sámen beslissen over medicatie!

Aan de slag!

Huisartsen, praktijkondersteuners, huisartsen, apothekers in Drenthe en omgeving worden benaderd voor deelname aan het project, evenals begeleiders van Icare thuisbegeleiding. Ter voorbereiding volgen huisartsen, POH en apothekers een geaccrediteerde scholing. Begeleiders doen mee aan een e-learning. Hierop volgt een interventie: Patiënten van de deelnemende zorgverleners worden uitgenodigd voor een medicatiebeoordeling, waarbij zij makkelijk-lezen medicatiebijsluiters ontvangen. Gedurende een traject van meerdere maanden vindt een systematische medicatiebeoordeling met advisering en follow-up of de adviezen uitgevoerd zijn plaats.

Meer weten?

'Samen beslissen over medicatie' is een onderzoeksproject van de Academische Werkplaats Verstandelijke Beperking & Geestelijke Gezondheid. Wil je meer informatie over het project? Dan kun je de website www.vbgg.nl bezoeken, of contact opnemen met Team Research CVBP via: research.cvbp@ggzdrenthe.nl