Sociaal kader duurzame inzetbaarheid

Sociaal Kader

Published on: 31 mei, 2022

Voor alle zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen van Espria hebben we samen met de vakbonden een  Sociaal Kader opgesteld gericht op duurzame inzetbaarheid. “In ons Sociaal Kader gaan we uit van het investeren in en behoud van medewerkers. Dit is helemaal in lijn met onze visie op mens en werk.” aldus Petra de Rijke, als directielid van Espria verantwoordelijk voor de totstandkoming. “In ons kader hebben we uiteraard goede afspraken opgenomen over het veiligstellen van de positie van werknemers bij eventuele toekomstige veranderingen. Maar belangrijker vinden we dat we met de bonden hebben vastgelegd hoe we voortdurend invulling geven aan het investeren in behoud en ontwikkeling van medewerkers, in plaats van in hun vertrek. Deze insteek en invulling van ons Sociaal Kader zien we als onderdeel van onze verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap.”

Het document vind je hier: Sociaal Kader Espria 2021-2026  |   Duurzame Inzetbaarheid

Onder de noemer Duurzame inzetbaarheid bevat het Sociaal Kader Espria innovatieve afspraken over loopbaanontwikkeling, leren en opleidingen. De ambitie is zoveel mogelijk werknemers te behouden voor de zorg. Het Sociaal Kader geldt per 1 juni ’21 voor een periode van vijf jaar. 

Waarom een Sociaal Kader? 
Het Sociaal Kader is een aanvulling op cao’s en de wettelijke kaders bij organisatieveranderingen waarbij in het uiterste geval medewerkers boventallig worden. Nu is er binnen Espria absoluut geen sprake van ontwikkelingen die tot boventalligheid zouden kunnen leiden. Waarom hebben we dan toch ons Sociaal Kader Espria opgesteld? Wij zien het als onze verantwoordelijkheid binnen goed werkgeverschap om dit goed geregeld te hebben. Bovendien is een van de pijlers van onze visie op ‘mens & arbeid’: investeren in behoud en ontwikkeling van medewerkers, in plaats van in hun vertrek. Dit komt ook expliciet tot uiting in dit Sociaal Kader.

Waar gaat het over?
Het Sociaal Kader beschrijft ons algemene sociaal beleid, maar ook de situaties waarin belangrijke wijzigingen worden verwacht in een organisatie onderdeel, of in het geval dat boventalligheid zou ontstaan als gevolg van organisatiewijzigingen.