gezonde marke

Drenthe komt met een concreet plan voor toekomstbestendige zorg

Published on: 2 mei, 2024

Om zorg en welzijn in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, zijn grote veranderingen nodig. Drenthe heeft als eerste regio in Nederland een werkagenda opgesteld; een concreet plan om de druk op zorg en welzijn te verlagen en de beweging van zorg naar gezondheid te maken. Deze ambitieuze stap is het resultaat van nauwe samenwerking tussen verschillende partijen in de zorg- en welzijnssector, inwoners, gemeenten, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden, gebundeld onder de vlag van het samenwerkingsverband Gezonde Marke. Diverse zorgorganisaties behorende bij Espria leveren een actieve bijdrage aan het uitvoeren van de werkagenda in Drenthe.

De Drentse Droom
De werkagenda bouwt voort op het regiobeeld van 2023, waarin feiten en cijfers over bevolking, gezondheid, zorg en welzijn werden gepresenteerd. Dit beeld liet duidelijk zien dat Drenthe voor grote en complexe uitdagingen staat. Op basis hiervan formuleerden we gezamenlijk De Drentse Droom:
“In 2040 hebben kwetsbare groepen 10 gezonde levensjaren erbij gekregen. Welzijn en welbevinden is voor iedereen versterkt. Alle inwoners van Drenthe hebben gelijke kansen op passende zorg.”

Regioplan uitgewerkt in concrete werkagenda
Het Regioplan Drenthe, vastgesteld eind december 2023, vormde de basis voor deze werkagenda. De afgelopen periode hebben we dit regioplan vertaald naar concrete acties, waarover nu consensus bestaat. De Gezonde Marke werkagenda laat zien welke concrete activiteiten de betrokken Drentse partijen gezamenlijk ondernemen om de doelen uit het regioplan te realiseren. Meer dan 50 projecten, initiatieven en transformatieprogramma’s, verdeeld over zes hoofdthema’s, zijn opgenomen in deze werkagenda. Per onderdeel wordt helder gemaakt wat het inhoudt, aan welk doel het bijdraagt, wie de initiatiefnemer is, welke partijen betrokken zijn, waar de financiële middelen vandaan komen en wat de planning en randvoorwaarden zijn. Dat omvat uiteenlopende activiteiten. Van versterking van de eerstelijnszorg tot het opzetten van ketenzorg voor valpreventie, het inzichtelijk maken van wachttijden in de zorg of het organiseren van regionaal werkgeverschap.

Vervolg
Vanwege het belang dat alle partijen hechten aan een goede uitvoering van de werkagenda, krijgt de Gezonde Marke vanaf 1 juli 2024 een vaste uitvoeringsorganisatie. Dat ondersteunt alle betrokken partijen bij de uitvoering van de acties uit de werkagenda.