Organisatie

Bestuur en toezicht

Raad van Bestuur
Ria Stegehuis (voorzitter)
Arthur Notermans
Peter van der Noord (niet-statutair lid)

Raad van Commissarissen
Bart Berden
Marc van den Berg
Jo van Engelen
Jeanine Holscher
Heleen Post
Jet de Ranitz
André Rouvoet (voorzitter)

De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden commissies ingesteld, enerzijds om de bespreking van onderwerpen in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen voor te bereiden, anderzijds om bepaalde zaken na goedkeuring van de Raad zelfstandig af te handelen. De Raad kent drie commissies, te weten de commissie kwaliteit, de auditcommissie en de benoemings- en remuneratiecommissie.

Goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording
Espria baseert zich bij de inrichting en besturing van het concern op de uitgangspunten van de Governancecode Zorg. De uitgangspunten van de code zijn op onderstaande onderdelen in de governancestructuur van Espria verwerkt:

  • Invloed en betrokkenheid van cliënten, medewerkers en externe belanghebbenden.
  • Verantwoording aan belanghebbenden.
  • De wijze waarop de organisatie wordt bestuurd.
  • De wijze waarop toezicht wordt gehouden op het bestuur.
  • Waarborgen voor onafhankelijkheid en het tegengaan van belangenverstrengeling bij bestuur en toezicht.
  • Honorering van bestuurders en toezichthouders.

De statuten van Espria en de reglementen van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn hierop gebaseerd.